<link>https://www.cemfor.uu.se/nyheter/pressmeddelanden</link> <description /> <item> <title>Pressmeddelande: Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige 2018 https://www.cemfor.uu.se/nyheter/pressmeddelanden?tarContentId=763292&rssTarget=757966&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=190596&newsListSiteNodeId=190596&showLeadIn=true <h3>Ny studie: Mosk&eacute;ers och muslimska f&ouml;rsamlingars utsatthet och s&auml;kerhet i Sverige 2018</h3> Mon, 20 Aug 2018 22:47:00 GMT https://www.cemfor.uu.se/nyheter/pressmeddelanden?tarContentId=763292&rssTarget=757966&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=190596&newsListSiteNodeId=190596&showLeadIn=true 2018-08-20T22:47:00Z Pressmeddelande: Tydlig antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden https://www.cemfor.uu.se/nyheter/pressmeddelanden?tarContentId=755898&rssTarget=757966&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=190596&newsListSiteNodeId=190596&showLeadIn=true <p><strong>TYDLIG ANTISVART RASISM OCH DISKRIMINERING P&Aring; ARBETSMARKNADEN</strong></p> <p class="ingress"><strong>Afrosvenskar har v&auml;sentligt l&auml;gre bruttol&ouml;n och disponibel inkomst &auml;n den &ouml;vriga svenska befolkningen. De &auml;r &ouml;verrepresenterade i l&aring;gstatusyrken och f&ouml;r dem som l&auml;ser vidare efter gymnasiet och avslutar en tre&aring;rig postgymnasial utbildning&nbsp;<em>&ouml;kar</em>&nbsp;antalet dagar i arbetsl&ouml;shet, till skillnad fr&aring;n resten av befolkningen d&auml;r arbetsl&ouml;sheten sjunker med h&ouml;gre utbildningsniv&aring;. Det visar en ny studie som Centrum f&ouml;r m&aring;ngvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet har gjort p&aring; uppdrag av l&auml;nsstyrelsen i Stockholms l&auml;n.</strong></p> <p></p> <p></p> <p>&ndash;&nbsp;Resultaten &auml;r anm&auml;rkningsv&auml;rda. Unders&ouml;kningen visar&nbsp;att&nbsp;antisvart rasism och diskriminering strukturerar villkoren p&aring; svensk arbetsmarknad, s&auml;ger Irene Molina som tillsammans med Mattias Gardell, b&aring;da professorer och vetenskapliga ledare vid Centrum f&ouml;r m&aring;ngvetenskaplig forskning om rasism, Cemfor, vid Uppsala universitet, har lett studien.</p> <p></p> <p>Cemfor har tagit fram rapporten p&aring; uppdrag av L&auml;nsstyrelsen Stockholm. Resultaten fr&aring;n studien visar p&aring; stora skillnader mellan afrosvenskar* och den &ouml;vriga befolkningen** inom alla unders&ouml;kta omr&aring;den: arbetsl&ouml;shet, bruttol&ouml;n, disponibel inkomst, tillg&aring;ng till l&aring;g- och h&ouml;gstatusyrken samt m&ouml;jlighet att g&ouml;ra karri&auml;r och uppn&aring; chefspositioner i f&ouml;rh&aring;llande till utbildningsniv&aring;.</p> <p></p> <p>Studien visar bland annat att afrosvenskar &auml;r &ouml;verrepresenterade i l&aring;gstatusyrken och underrepresenterade i h&ouml;gstatusyrken samt att afrosvenskar spenderar fler dagar i arbetsl&ouml;shet &auml;n den &ouml;vriga befolkningen med motsvarande utbildningsniv&aring;.</p> <p></p> <p>Det framkommer ocks&aring; att afrosvenskar beh&ouml;ver ha forskarutbildning f&ouml;r att komma upp i samma disponibla inkomst som &ouml;vrig befolkning som har en tre&aring;rig eftergymnasial utbildning. Dessutom har en afrosvensk i chefsposition endast runt 77 procent av den l&ouml;n som en chef fr&aring;n den &ouml;vriga befolkningen med motsvarande utbildningsniv&aring;. En skillnad som syns oavsett om afrosvensken &auml;r f&ouml;dd i Afrika eller f&ouml;dd och uppvuxen i Sverige. St&ouml;rst l&ouml;negap mellan afrosvenskar och &ouml;vriga befolkningen syns i Stockholmsregionen.</p> <p></p> <p>&ndash; Vi &auml;r inte helt f&ouml;rv&aring;nade &ouml;ver resultaten. Siffrorna bekr&auml;ftar den bild vi har f&aring;tt i v&aring;rt arbete d&auml;r hudf&auml;rg verkar spela en st&ouml;rre roll &auml;n vad som &aring;terspeglas i arbetsgivarnas m&aring;ngfalds- och inkluderingsarbete, s&auml;ger Katarina de Verdier, utvecklingsledare p&aring; L&auml;nsstyrelsen Stockholm.</p> <p></p> <p>Unders&ouml;kningen har gjorts med kvantitativa metoder och bygger p&aring; data fr&aring;n Statistiska centralbyr&aring;n, SCB, som omfattar den totala befolkningen mellan 20 och 64 &aring;r i Sverige, det vill s&auml;ga cirka sex miljoner individer. Forskarna har tittat p&aring; situationen i landet som helhet samt i de tre storstadsregionerna Stockholm, V&auml;stra G&ouml;taland och Sk&aring;ne.&nbsp;</p> <p></p> <ul> <li> <p>Vilka &aring;tg&auml;rder som ska till f&ouml;r att f&ouml;rverkliga visionen om lika villkor i arbetslivet &auml;r en politisk fr&aring;ga. Forskningen beh&ouml;ver nu g&aring; vidare och unders&ouml;ka&nbsp;hur&nbsp;och&nbsp;varf&ouml;r&nbsp;det ser ut som det g&ouml;r. Vi beh&ouml;ver ocks&aring; unders&ouml;ka om den kartl&auml;ggning av l&ouml;neskillnader mellan kvinnor och m&auml;n som f&ouml;retag och organisationer &aring;l&auml;ggs att utf&ouml;ra kan utvidgas till andra diskrimineringsgrunder. Det b&ouml;r ocks&aring; skapas en instans som kontrollerar om de aktiva &aring;tg&auml;rder som vidtas mot diskriminering genomf&ouml;rs och f&aring;r avsedd effekt, s&auml;ger Mattias Gardell.</p> </li> </ul> <p></p> <p>B&aring;da forskningsledarna tycker att det finns anledning att se &ouml;ver diskrimineringslagen.</p> <ul> <li> <p>Det r&auml;cker inte med m&aring;ngfaldsplaner om det &auml;nd&aring; &auml;r m&ouml;jligt f&ouml;r arbetsk&ouml;pare att bryta mot diskrimineringslagen utan p&aring;f&ouml;ljd, s&auml;ger Irene Molina och Mattias Gardell.</p> </li> </ul> <p></p> <p><em>* Till gruppen r&auml;knas i sammanhanget afrosvenskar f&ouml;dda i Afrika s&ouml;der om Sahara eller afrosvenskar f&ouml;dda i Sverige med minst en f&ouml;r&auml;lder f&ouml;dd i subsahariska Afrika.<br /> ** Samtliga personer vars b&aring;da f&ouml;r&auml;ldrar &auml;r f&ouml;dda i Sverige och personer som sj&auml;lva f&ouml;tts eller har minst en f&ouml;r&auml;lder som f&ouml;tts i ett annat land som inte tillh&ouml;r regionen subsahariska Afrika.</em></p> <p><em>Rapporten kan l&auml;sas och laddas ner <a href="http://cemfor.uu.se/digitalAssets/755/c_755790-l_3-k_r2018-21-antisvart-rasism-och-diskriminering-webb.pdf" target="_blank">h&auml;r</a></em></p> <p></p> <p></p> <p><strong>Kontak</strong>t Vetenskapliga ledare&nbsp;<a href="mailto:mattias.gardell@cemfor.uu.se">Mattias Gardell</a>&nbsp;<a href="mailto:irene.molina@cemfor.uu.se">Irene Molina</a></p> <p>L&auml;nsstyrelsen Stockholms <a href="https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2018-11-16-tydlig-diskriminering-av-afrosvenskar-pa-svensk-arbetsmarknad.html" target="_blank">pressmeddelande</a>&nbsp;</p> <div><img alt="" src="/digitalAssets/755/c_755852-l_3-k_image.jpg" style="border-style:solid; border-width:0px" /></div> Fri, 16 Nov 2018 09:41:00 GMT https://www.cemfor.uu.se/nyheter/pressmeddelanden?tarContentId=755898&rssTarget=757966&rssTitle=&newsDetailSiteNodeId=190596&newsListSiteNodeId=190596&showLeadIn=true 2018-11-16T09:41:00Z